Kontakti

Tajništvognwavfgib@bf-27whyvw.fv
Jasna Lampewnfan.ynzcr@bf-27whyvw.fv
Nina Pungertaravan@bf-27whyvw.fv
Svetovalna delavka in OPBtel: 064 250 901
Ambrož Ananan.nzoebm@bf-27whyvw.fv
Tanja Bajželjgnawn.onwmryw@bf-27whyvw.fv
Mojca Borštnarzbwpn.obefgane@bf-27whyvw.fv
Jerneja Božičwrearwn.obmvp@bf-27whyvw.fv
Sabina Burkeljcafnovan.ohexrywpn@bf-27whyvw.fv
Valerija Gjurainyrevwn.twhen@bf-27whyvw.fv
Andreja Janežičnaqerwn.wnarmvp@bf-27whyvw.fv
Barbara Jenčičoneonen.wrapvp@bf-27whyvw.fv
Špela Malifcryn.znyv@bf-27whyvw.fv
Katarina Marinko Jenkoxngnevan.znevaxb-wraxb@bf-27whyvw.fv
Polona Osolnikcbyban.bfbyavx@bf-27whyvw.fv
Petra Ogrineccrgen.btevarp@bf-27whyvw.fv
Nataša Plankoangnfn.cynaxb@bf-27whyvw.fv
Mateja Prelogarzngrwn.cerybtne@bf-27whyvw.fv
Polona Reisnercbyban.ervfare@bf-27whyvw.fv
Lea Sojeryrn.fbwre@bf-27whyvw.fv
Nina Steklasa Žižekavan.fgrxynfn-mvmrx@bf-27whyvw.fv
Helena Šlebir Lekanuryran.fyrove-yrxna@bf-27whyvw.fv
Neva Ušeničnikarin.hfravpavx@bf-27whyvw.fv
Petra Vrhovnikcrgen.ieubiavx@bf-27whyvw.fv
Romana Pšeničnikebznan.cfravpavx@bf-27whyvw.fv
Silva Rakovičfvyin.enxbivp@bf-27whyvw.fv
Irena Jerasveran.wrenf@bf-27whyvw.fv
Biserka Volasko Ocepekovfrexn.ibynfxb-bprcrx@bf-27whyvw.fv
Jure Peternelwher.crgreary@bf-27whyvw.fv
Marjetka Adamljeznewrgxn.nqnzywr@bf-27whyvw.fv
Jasmina Nosewnfzvan.abfr@bf-27whyvw.fv
Maja Premožeznwn.cerzbmr@bf-27whyvw.fv
Mojca Zamljenzbwpn.mnzywra@bf-27whyvw.fv
Ida Golobvqn.tbybo@bf-27whyvw.fv
Andreja Romihnaqerwn.ebzvu@bf-27whyvw.fv
Katarina Jerkovičxngnevan.wrexbivp@bf-27whyvw.fv
Katja Poglajen Ručigajxngwn.cbtynwra-ehpvtnw@bf-27whyvw.fv
Polona Sirceljcbyban.fvepryw@bf-27whyvw.fv
Marcel Lahznepry.ynu@bf-27whyvw.fv
Marko Nikolićznexb.avxbyvp@bf-27whyvw.fv
Dostopnost