O šoli

Osnovna šola s prilagojenim programom

Bistvo vse modrosti je, da morajo straši svoje otroke sprejeti takšne kot so, ne pa takšne kot bi oni želeli, da bi bili.
Ob vseh pritiskih na otroke zaradi preobremenjenosti in preveliki zahtevnosti programov se zgodi, da se pojavijo težave na čustvenem in osebnostnem področju. Pogosto pa zaradi vseh teh težav trpi vsa družina, ker se ne sooči z resničnim stanjem.  Otrok mora imeti pravico biti drugačen, biti manj uspešen od drugih, saj smo tudi mi odrasli različni in vsak s svojimi posebnimi potrebami. Bistveno je, da starši ne obupajo zaradi otrokovih učnih težav in mu pomagajo na poti k uspehu in priznanju. Nekateri starši delajo svojim otrokom veliko krivico, ker jih pošiljajo po sili v redne šole, saj s tem otroku najbolj škodujejo. S predsodki bi morali že zdavnaj opraviti in sprejeti naše otroke takšne kot so, saj le tako sporočamo družbi, da drugačnost ni nobena sramota, lahko je celo prednost, le izkoristiti in priznati jo moramo.

Vizitka

OŠ 27.julij Kamnik
Tomšičeva ulica 9,
1240 Kamnik
gsm:  070 85-00-82
tel.: 01 839-11-45
fax.: 01 839-11-45
e-naslov: gnwavfgib@bf-27whyvw.fv
matična številka: 5241243
davčna številka: 19755104
TRR: 01100-6000059290

Kje smo

Če iz Ljubljane v Kamnik prihajamo iz Ljubljane, našo šolo najlažje najdemo tako, da se po kamniški obvoznici zapeljemo mimo bencinskega servisa OMV in še naprej mimo Petrolovega bencinskega servisa. Po glavni cesti se peljemo še naprej mimo trgovine Spar, nato pa v naslednjem semaforiziranem križišču zavijemo levo. Nekaj metrov za križiščem se nahaja tržnica, takoj za njo pa nesemaforizirano križišče, v katerem zavijemo desno. Naravnost po tej cesti se pripeljemo do Tomšičeve ulice 9, kjer stoji naša šola.

Vizija

Rastemo s prepričanjem, da če spoštujemo sebe, bomo znali spoštovati tudi druge. Velike pozitivne stvari so posledica kopice majhnih stvari, iščimo jih in vztrajno zmagujmo v sodelovanju z vsemi ljudmi.

Cilji

 • Tudi letos se bomo osredotočili na izboljšanje vedenja učencev, nadaljevali bomo z »žetoniranjem«, nagrajevanjem za pozitivno vedenje.
 • Veliko pozornost bomo namenili medvrstniškim odnosom.
 • Organizirali bomo preventivne dejavnosti za preprečevanje nasilja.
 • Posebno pozornost bomo posvetili spremljanju prekomerne telesne teže pri učencih.
 • Spremljali bomo vzdržljivost učencev in jo poskušali izboljšati.
 • Posodabljali bomo učno-vzgojni proces, z vključevanjem modernih učnih metod in oblik dela ter sodobnimi učnimi pripomočki, predvsem z orodji za delo na daljavo.
 • V 7. in 9. razredu devetletke bomo letos izvajali izbirni predmet – računalništvo, v 8. pa izbirni predmet obdelava gradiv.
 • V okviru bralne pismenosti bomo uvedli projekt medgeneracijskega branja.
 • Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev, zlasti s temami o sodobnem poučevanju, poučevanju v kombiniranih oddelkih, poučevanju otrok s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja in aktivnim delom v študijskih skupinah.
 • S starši in rejniki bomo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in pri načrtovanju individualiziranih učnih načrtov. Zanje bomo pripravili spomladansko prireditev ob materinskem dnevu in prireditev ob koncu šolskega leta.
 • Ohranili in razširili bomo sodelovanje z osnovnimi šolami v občini, seznanjanje in izobraževanje staršev, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Seznanjanje z možnostmi napotitve otrok s posebnimi potrebami na komisije za usmerjanje, preko mobilnih specialnih pedagogov in šolske svetovalne službe.
 • Nadaljevali bomo s sodelovanjem z drugimi šolami s prilagojenim programom preko strokovnih aktivov in študijskih skupin, ter sodelovanjem na področju športa in državnih tekmovanj.
 • Sodelovali bomo s Centri za socialno delo.
 • Sodelovali bomo z zdravstvenimi ustanovami in društvi SOŽITJE ter Domom starejših občanov.
 • Sodelovali bomo s širšo lokalno skupnostjo.
 • Vzdrževali bomo red in skrbeli za tekoča popravila, ki so potrebna za nemoteno delo v šoli. Zagotavljali in spremljali bomo delovne, sanitarne, požarne in druge zakonodaje.
 • Spremljali bomo delovanje HACCP sistema, ki smo ga uvedli v šolsko kuhinjo z novimi predpisi in predstavlja varnost živil in kuhinjske dejavnosti skladno z evropsko zakonodajo.
 • V čim večji možni meri bomo realizirali načrtovani LDN, predvsem na učno-vzgojnem področju.
 • Dovolj časa bomo posvetili pomenu vzgoje in interesnim dejavnostim, ki si jih bodo učenci izbrali.

Zgodovina

Osnovna šola 27. julij stoji v središču mesta Kamnik, ki ga je Valvasor takole opisal: »Leži na svežem in zdravem kraju med dvema hriboma in mimo mesta teče Kamniška Bistrica, preko katere vodi lep lesen most. Tu se začenja ozka dolina, po kateri se da od mesta Kamnik iti med snežnimi gorami naprej ob Kamniški Bistrici. Na drugi strani, proti Ljubljani, pa leži široko, ravno in obširno polje. Poleg hribov, pa tudi ob reki Bistrici, je videti polno lepih vasi in prebivalcev…« 

Kolikor je znano je zgradba od 1816 leta do 1910 prehajala iz rok v roke lastnikov po dedovanju in s kupoprodajnimi pogodbami. Zadnji lastnik Karol Stare jo je leta 1941 izročil Mestni hranilnici v Kamniku. Ker se je začela druga svetovna vojna, so se v zgradbo vselili Nemci in jo uporabljali za vojaške in policijske namene vse do konca vojne, ko je zgradba postala splošno ljudsko premoženje in jo je maja 1946 leta spet prevzela Mestna hranilnica v Kamniku.

Po letu 1950 so zgradbo uredili za namene dijaškega doma, v katerega so se vselili 22. novembra 1953.

Ravnateljica Dijaškega doma Kamnik je postala Marica Brejc, ki je to delo opravljala vse do 30. 10. 1964. Pod njenim vodstvom je bil leta 1958 dograjen tudi prizidek k stari stavbi, v katerem je bila jedilnica, kuhinja, dve učilnici, pet spalnic z dvema ležiščema in upravni prostori.

Od 1. 11. 1964 do 30. 9. 1977 je bila ravnateljica doma Maja Drčar, od leta 1977 do 31. 8. 1978 pa Maja Verbole.

Od 12. 2. 1979 pa do 30. 9. 1982 je bila ravnateljica Dijaškega doma Kamnik Majda Žlebnik, ki je po tem datumu postala v. d. ravnateljica šole v ustanavljanju.

Občinska skupščina Kamnik je na 4. seji vseh zborov, 30. 9. 1982 sprejela sklep o ustanovitvi Osnovne šole 27. julij v ustanavljanju, v zgradbi Dijaškega doma Kamnik, za otroke s posebnimi potrebami. Šola je dobila ime po nekdanjem občinskem prazniku, katerega je občina praznovala v spomin na dogodke iz druge svetovne vojne, ko se je 27. julija 1941 začel oborožen upor proti okupatorju in sta padla v Kamniku prva partizana, Dominik Mlakar in Anton Miklavčič.

Občinski Izvršni svet je zagotovil sredstva za preureditev Dijaškega doma v Osnovno šolo 27. julij v letu 1983, tako je bil 12. septembra 1983 prvi šolski dan, vodstvo pa je prevzela Majda Žlebnik.

V šolskem letu 1999 je ravnateljsko mesto prevzela temperamentna Milenka Brajar vse do letošnjega šolskega leta 2008, ko je odšla v pokoj. Njeno mesto je za v.d. ravnateljico v šolskem letu 2008/09 nadomestila simpatična Jasna Lampe.

Kdo so naši učenci?

Tone Pavček jih lepo opisuje v svoji pesmi:

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazen glas,
vse smrklje in frklje in froci,
vsi svetlih in črnih in kodravih las.

Vsi naši. Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni,
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer k sreči iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok.

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Vemo, da naši otroci najbrž nikoli ne bodo zdravniki, odvetniki, inženirji, ampak bodo pridni delavci, predvsem rokodelci – slaščičarji, peki, vrtnarji,… zato je ena od primarnih nalog, prav gotovo pripraviti jih na življenje in to je tudi naš cilj, ki ga uresničujemo preko programa izobraževanja za nižji izobrazbeni standard in preko posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Po končani 9-letni osnovnošolski obveznosti učenci programa za nižji izobrazbeni standard šolanje nadaljujejo v 2-letnih skrajšanih programih, ki jih lahko še nadgradijo, učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa lahko na naši šoli ostanejo do 21. leta starosti in se nato vključijo v Varstveno delavne centre.

Vesela sem, da je naša šola, šola prijaznih ljudi, ki že dobrih četrt stoletja z občutkom, spoštovanjem  in tudi z ljubeznijo vzgaja in izobražuje naše otroke in jih pripravlja na samostojno življenje, kar se kaže tudi v vedenju in dosežkih naših otrok.

Tekom šolanja pri nas, so naši učenci precej športno aktivni, saj se redno udeležujejo področnih in državnih tekmovanj za osnovne šole s prilagojenim programom in Iger specialne olimpiade. Na vseh teh športnih tekmovanjih dosegajo lepe rezultate, osvajajo naslove področnih, pa tudi državnih prvakov.

Niso pa samo športno aktivni, tekmujejo tudi v znanju iz računalništva, matematike, družbe… in povsod so enkratni in edinstveni.

Dostopnost