POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Na naši šoli imamo dva oddelka posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVIZ) za otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Šolanje imajo učenci omogočeno do dopolnjenega 26. leta.

PPVIZ program se deli na štiri dele:

 • obvezni del programa, ki traja 9 let (prva stopnja poteka 1., 2. in 3. leto šolanja, druga stopnja poteka 4., 5. in 6. leto šolanja ter tretja stopnja, ki poteka 7., 8. in 9. leto šolanja);
 • obvezni del z možnostjo podaljšanja (četrta stopnja, ki poteka 10., 11. in 12. leto šolanja), vendar vključitev v ta del programa ni obvezna za učence, a to možnost imajo;
 • nadaljevalni – neobvezni del (peta stopnja, ki poteka 13., 14. in 15. leto šolanja), ki pa prav tako za učence ni obvezna;
 • usposabljanje za življenje in delo je program, v katerega se učenec lahko vključi po 21. letu.

Program PPVIZ z vključno peto stopnjo zajema področja:

 • razvijanje samostojnosti,
 • splošna poučenost,
 • gibanje in športna vzgoja,
 • glasbena vzgoja,
 • likovna vzgoja in delovna vzgoja.

Program usposabljanja za življenje in delo zajema področja:

 • splošna poučenost,
 • razvijanje in ohranjanje samostojnosti,
 • kreativna znanja,
 • rekreacija in šport,
 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • razvijanje aktivnega državljanstva,
 • intimno življene in odnosi med spoloma,
 • delovne in zaposlitvene tehnike.

Področja dejavnosti so medsebojno povezana in se ves čas prepletajo.

Cilji PPVIZ so spodbujati otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju, navajati otroka na skrb za zdravje in samostojno življenje, pridobivati osnovna znanja in spretnosti ter navajati na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.

V sklopu dnevov dejavnosti imamo naravoslovne, kulturne, športne in delovne dneve. Slednje imamo z učenci najraje, kajti vedno kaj dobrega in slastnega skuhamo ali spečemo.

Pri delu uporabljamo tudi računalnike, za katere se za uporabo pred tem usposabljamo.

Sodelujemo tudi v šolskem otroškem in mladinskem zboru. Naučimo se novih pesmi in ob že znanih se gibalno izražamo. In naučimo se tudi kakšne nove glasbene igrice.

V posebnih oddelkih vzgoje in izobraževanja poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi. Za vsakega učenca se ob pričetku šolskega leta pripravi individualiziran program. Pripravi ga strokovna skupina, v katero so vključeni vsi učitelji, ki poučujejo učenca, socialna delavka, starši in po potrebi tudi zunanji sodelavci. Ob koncu šolskega leta strokovna skupina pripravi evalvacijo individualiziranega programa in zastavi okvirne cilje za prihodnje šolsko leto.

Ocenjevanje učenčevega doseženega znanja je izključno opisno. Ob koncu šolskega leta učenec prejme potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih, kjer je zapisano, katere operativne cilje je učenec v tem šolskem letu ohranil ali na novo usvojil.

Dostopnost