Mobilna služba

Mobilna služba za dodatno strokovno pomoč se na Osnovni šoli 27. julij izvaja že preko 20 let. Izvajalci te pomoči smo različni strokovni profili z bogatimi izkušnjami: specialne in rehabilitacijske pedagoginje, socialne pedagoginje, psihologinja, logopedinje, inkluzivne pedagoginje, pedagoginje. Vse to omogoča kakovostno, celostno in strokovno timsko obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Neposredno delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči je delo tako s šolskimi kot tudi predšolskimi otroci, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ta pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Izvajamo jo različni strokovni profili, glede na določitev komisije za usmerjanje. Omenjena komisija predhodno pridobi strokovno mnenje, na podlagi katerega oceni, koliko ur pomoči tedensko otrok potrebuje ter katere prilagoditve mu bodo v največjo korist.

Najpogosteje se dodatna strokovna pomoč izvaja v času vzgojno-izobraževalnega procesa, da otrok ni dodatno obremenjen. Pomoč večinoma poteka individualno, izven skupine, saj se tako najlažje posvetimo posameznemu otroku in njegovim primanjkljajem, oviram. Cilj dodatne strokovne pomoči je odpraviti, omiliti oziroma naučiti otroke strategij kompenziranja primanjkljajev in učnih težav na vseh področjih razvoja, pri čemer uporabljamo individualno prilagojen pristop. S strokovnimi znanji, izkušnjami in veliko mero kreativnosti ter fleksibilnosti uporabljamo različne metode, aktivnosti in materiale, ki jih prilagajamo potrebam posameznih otrok. V določenih primerih se vključujemo tudi v skupino dotičnega otroka, kjer je cilj najpogosteje usmerjen v izboljšanje njegove vloge v skupini, krepitev občutka pripadnosti ter uravnavanje vedenja od neprimernega k sprejemljivemu. Z vsemi temi aktivnosti pripomoremo k učenčevi večji uspešnosti in izboljšanju samopodobe ter posledično boljšemu vključevanju v njihovo okolje.

Predvsem pa je pri našem delu bistveno, da ima otrok s posebnimi potrebami na voljo strokovnjaka, ki je nanj posebno pozoren, mu omogoča čas in prostor, da se izrazi ter mu nudi podporo ter pomoč pri njegovemu procesu učenja in razvoja.

Dostopnost